ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าว ประชาสัมพันธ์ Paperless
dot
bullet\\ กรมศุลกากรจะปิดระบบอีดีไอ 1 มิถุนายน นี้ ///// [ 23/05/2551 ]
bulletหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletกำหนดการบังคับใช้ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารสำหรับการนำของเข้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ
bulletกำหนดการบังคับใช้ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารสำหรับการนำของเข้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
bullet กำหนดการบังคับใช้ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารสำหรับการส่งของออก ณ ท่าเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร
bulletยกเลิกการออกบัตรและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรในรูปแบบ Smart Card
dot
อัตราแลกเปลี่ยน กรมศุลการ
dot
bulletมกราคม 2554
bulletกุมภาพันธ์ 2554
bulletมีนาคม 2554
bulletเมษายน 2554
bulletพฤษภาคม 2554
bulletมิถุนายน 2554
bulletกรกฎาคม 2554
bulletสิงหาคม 2554
bulletกันยายน 2554
bulletตุลาคม 2554
bulletพฤศจิกายน 2551
bulletธันวาคม 2551
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
dot
ประกาศ
dot
bulletระเบียบปฏิบัติ พิธีการศุลกากร
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletประกาศกระทรวงการคลัง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
ประกาศกกระทรวงการคลัง


กค 0518/ว 71 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๐) article
กค 0518/ว30 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ article
กค 0518/ว 625 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ๘) article
กค 0518/ว 498 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่18) article
กค 0518/ว 480 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม article
กค 0518/ว 451 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 17) article
กค0518/ว370 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่4) และ เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ article
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวง เรื่องกำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 article
กค 0518/ว 226 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน article
กค 0518/ว 89 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530(ฉบับที่ 15) article
กค 0518/ว 72 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์-ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.53 article
กค 0518/ว 22 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 14) article
กค 0518/ว 476 การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ๗) article
กค 0518/ว 475 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐอินเดีย article
กค 0518/ว 454 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒) article
กค 0518/ว 320 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530(ฉบับที่13) article
กค 0518/ว 319 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530(ฉบับที่12) article
กค 0518/ว 318 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน- สาธารณรัฐเกาหลี article
กค 0518/ว224 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530(ฉบับที่ 11) article
กค 0518/ว 209 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น ฉบับที่ 3 article
กค 0518/ว 154 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น article
กค 0518/ว 111 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530(ฉบับที่10) กรมศุลกากร ส่วนโครงสร้างอัตราอากร article
กค 0518/ว 131 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ฉบับที่ 4) article
กค 0518/ว 47 การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 6) article
กค 0518/ว 537 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน(ฉบับที่ 4) article
กค 0518/ว 437 2 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๙) ๑๒๕ พิเศษ ๑๐๙ ง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ article
กค 0518/ว 437 3 การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ๕) ๑๒๕ พิเศษ ๑๐๙ ง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ article
กค 0518/ว 437 6 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (ฉบับที่ ๓) ๑๒๕ พิเศษ ๑๐๙ ง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ article
กค 0518/ว 437 5 ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ฉบับที่ ๓) ๑๒๕ พิเศษ ๑๐๙ ง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ article
กค 0518/ว 437 4 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ ๔) ๑๒๕ พิเศษ ๑๐๙ ง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ article
กค 0518/ว 437 7 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (ฉบับที่ ๒) ๑๒๕ พิเศษ ๑๐๙ ง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ article
กค 0518/ว 437 9 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ (ฉบับที่ ๓) ๑๒๕ พิเศษ ๑๐๙ ง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ article
กค 0518/ว 437 10 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย (ฉบับที่ ๒) ๑๒๕ พิเศษ ๑๐๙ ง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ article
กค 0518/ว 437 8 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ ๓) ๑๒๕ พิเศษ ๑๐๙ ง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ article
กค 0501/ว437 1 การยกเลิก เพิ่ม และแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราอากรขาเข้าในภาค ๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ๑๒๕ พิเศษ ๑๐๙ ง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ article
กค 0518/ว 422 1การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ๔) ๑๒๕ พิเศษ ๑๐๔ ง ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ article
กค 0518/ว 422 2การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) ๑๒๕ พิเศษ ๑๐๔ ง ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ article
กค 0515/ว 99 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกรกรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบันที่7) article
กค 0503/ว146 กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 *ด่านฯ article
กค 0515/ว110 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 3) article
กค 0503(2)/30 กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินบำรุงองค์การให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยและระเบียบกระทรวงการคลังฯ article
กค 0515/ว1052 การยกเว้นอากรลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 3) article
กค 0515/ว1006 ประกาศกระทรวงการคลัง 4 ฉบับ article
กค 0515/ว 904 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น *ตอนที่ พิเศษ๑๖๗ ง (๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐) article
กค 0515/ว 785 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ Contract Farming สำหรับปี 2549-2551 article
กค 0515/ว 776 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว article
กค 0515/ว 775 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (ฉบับที่ 2) article
กค 0515/ว 774 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ (ฉบับที่2) article
กค 0515/ว 773 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่2) article
กค 0515/ว 772 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ฉบับที่2) article
กค 0515/ว 771 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) article
กค 0515/ว 770 การยกเว้นอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกสำหรับสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) article
กค 0515/ว 769 การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) article
กค 0515/ว 768 ลดอัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่4) article
กค 0515/ว 757 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐(ฉบับที่ ๓) article
กค 0515/ว340 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530(ฉบับที่ 2) article
กค 0515/ว1 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 article
กค 0515/ว 9 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่ถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน article
กค 0515/ว 8 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงค์โปร์ article
กค 0515/ว 7 การลดอัตราศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา article
กค 0515/ว 6 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน article
กค 0515/ว 5 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน article
กค 0515/ว 4 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน article
กค 0515/ว 3 การยกเว้นอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลกสำหรับสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ article
กค 0515/ว 2 การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก article
กค 0515/ว 18 การกำหนดให้ของได้รับยกเว้นอากรจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 article
กค 0515/ว 17 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน article
กค 0515/ว 16 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ article
กค 0515/ว 15 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสหภาพพม่า article
กค 0515/ว 14 การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา article
กค 0515/ว 13 การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว article
กค 0515/ว 12 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ article
กค 0515/ว 11 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย article
กค 0515/ว 10 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย article
กค 0515/ว918 การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(อจ.)(ฉบับที่ 4) article
กค 0515/ว453 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ครอ.2) article
กค 0515/ว418 การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530(ฉบับที่ 34) article
กค 0515/ว0258 การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามาตรา 12 แห่งพระราชกำหนพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530(ฉบับที่ 33)*อุปกรณ์กีฬา article
กค 0515/ว.0237 การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเช๊ยน-จีน(อจ.)(ฉบับที่ 3) article
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 article
กค 0515/ว0083 การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.) (ฉบับที่ ๓)*AISP มี กัมพูชาAHTN, พม่าAHTN, ลาวAHTN article
กค 0515/ว0771 การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐(ฉบับที่ ๓๑)*สิ่งพิมพ์ article
กค 0515/ว1361 การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530(ฉบับที่ 30) article
กค 0515/ว1355 การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร(อคล.12)(ฉบับที่ 11) article
กค 0515/ว1354 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับข้าวโพคที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ article
กค0516/ว1360 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน(เอเอชทีเอน)(ฉบับที่ 3) article
กค 0515/ว1352 การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530(ฉบับที่ 29) article
กค 0515/ว1290 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเอทิลแอลกอฮอล์ที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ article
กค 0503/ว1311 การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 28) article
กค 0518/ว1166 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใ หม่อาเซียน (สห.) (ฉบับที่ ๒)*สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม *แก้ไขตรงหมายเหตุตอนพิเศษ article
กค 0518/ว1168 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ Contract Farming article
กค 0518/ว1024 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเอทิลแอลกอฮอล์ที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ article
กค 0518/ว1023 การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐(ฉบับที่ ๒๖) article
กค 0518/ว0929 การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพื้นที่ประสบธรณีพิบัติ article
0518/ว0892 การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (อจ.) (ฉบับที่ ๒) article
กค 0518/ว0812 การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐(ฉบับที่ ๒๕)*ของในเขตปลอดอากร article
กค 0518/ว.0743 การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐(ฉบับที่ ๒๔) article
กค 0518/ว0715 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์*ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ article
กค 0518/ว.0450 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสหภาพพม่าภายใต้โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ article
กค 0518/ว.0285 การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.) article
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ อิมเม็กซ์ อีเทอร์แนล จำกัด 7 ซอยเจริญนคร 2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-8610088 แฟ็กซ์. 02-4381422, 02-8610071, 02-8610507 E-mail : eie@eiecoltd.com, eiecoltd@hotmail.com